کتابفروشی اینترنتی اختر
تلفن دریافت سفارش : 09387606987
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه شماره
سیاست گزاران دوره قاجار

نویسنده : خان ملک ساسانی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : بابک

سال نشر : 1354

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 40 هزار تومان

آرزوهای بزرگ

نویسنده : چارلز دیکنز

ترجمه : ابراهیم یونسی

ناشر : نیل

سال نشر : اااااااااا

توضیحات : مصور

 

قیمت : 50 هزار تومان

ربه کا

نویسنده : دفنه دو موریه

ترجمه : حسن شهباز

ناشر : امیر کبیر

سال نشر : 1349

توضیحات : مصور

 

قیمت : 50 هزار تومان

سقوط قسطنطنیه

نویسنده : میکا والتاری

ترجمه : ذبیح الله منصوری

ناشر : اااااااااا

سال نشر : اااااااااا

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 15 هزار تومان

دیوان حافظ با معنی کامل

نویسنده : حافظ شیرازی

ناشر : پاکتاب

سال نشر : 1385

توضیحات : با قاب

 

قیمت : 25 هزار تومان

کلیات سعدی : از روی نسخه فروغی

نویسنده : سعدی شیرازی

ناشر : علمی

سال نشر : --- سال

توضیحات : مصور

قیمت : 50 هزار تومان

سیر حکمت در اروپا

نویسنده : محمدعلی فروغی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : اااااااااا

سال نشر : اااااااااا

توضیحات : دو جلد در یک مجلد

قیمت : 25 هزار تومان

محمد پیغمبری که از نو باید شناخت

نویسنده : کونستانت اااااااااا

ترجمه : ذبیح الله منصوری

ناشر : اااااااااا

سال نشر : 1343

توضیحات : چاپ اصلی

قیمت : 45 هزار تومان

ایران نامه

نویسنده : عباس شوشتری

ترجمه : اااااااااا

ناشر : آسیا

سال نشر : دهه پنجاه

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 35 هزار تومان

یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه

نویسنده : دوستعلی خان معیرالممالک

ترجمه : اااااااااا

ناشر : اااااااااا

سال نشر : 1361

قیمت : 10 هزار تومان

آزردگان

نویسنده : داستایوسکی

ترجمه : مشفق همدانی

ناشر : اااااااااا

سال نشر : دهه پنجاه

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 30 هزار تومان

هشت کتاب

نویسنده : سهراب سپهری

ترجمه : اااااااااا

ناشر : طهوری

سال نشر : اااااااااا

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 15 هزار تومان

اسلام در ایران

نویسنده : ایلیاپاولویچ پطروشفسکی

ترجمه : کریم کشاورز

ناشر : پیام

سال نشر : 1354

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 50 هزار تومان

خلاصه تاریخ هنر

نویسنده : پرویز مرزبان

ترجمه : اااااااااا

ناشر : اااااااااا

سال نشر : 1379

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 15 هزار تومان

ناقوس جدایی: مجموعه کامل اشعار پینک فلوید

نویسنده : کاوه باسمنجی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : روزنه کار

سال نشر : 1377

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 15 هزار تومان

معمای هویدا

نویسنده : عباس میلانی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : اختران

سال نشر : 1380

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 20 هزار تومان

ابوالهل ایرانی: امیرعباس هویدا و معمای انقلاب ایران

نویسنده : عباس میلانی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : پیکان

سال نشر : 1380

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 20 هزار تومان

گنجینه اوستا

نویسنده : هاشم رضی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : فروهر

سال نشر : 1357

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 50 هزار تومان

صومعه پارم

نویسنده : استاندال

ترجمه : اردشیر نیکپور

ناشر : جامی

سال نشر : 1372

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 15 هزار تومان

ربه کا

نویسنده : دافنه دوموریه

ترجمه : فریدون کار

ناشر : جاویدان

سال نشر : 1371

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 12 هزار تومان

غرور و تعصب

نویسنده : جین اوستن

ترجمه : داریوش شاهین

ناشر : مهرگان

سال نشر : دهه پنجاه

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 25 هزار تومان

نیمه تاریک ماه: داستان های کوتاه

نویسنده : هوشنگ گلشیری

ترجمه : اااااااااا

ناشر : نیلوفر

سال نشر : 1380

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 25 هزار تومان

گفتگوهای من با شاه : خاطرات اسدالله علم

نویسنده : اسدالله علم

ترجمه : اااااااااا

ناشر : طرح نو

سال نشر : 1371

توضیحات : دو جلدی

قیمت : 30 هزار تومان

بافته های رنج

نویسنده : علی محمد فغانی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : امیرکبیر

سال نشر : 1361

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 15 هزار تومان

ناقوس ها برای که بصدا در می آیند

نویسنده : ارنست همینگوی

ترجمه : علی سلیمی

ناشر : اااااااااا

سال نشر : 1345

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 30 هزار تومان

ایرج میرزا

نویسنده : محمدجعفر محجوب

ترجمه : اااااااااا

ناشر : اندیشه

سال نشر : 1349

توضیحات : جلد سلفون

 

 قیمت : 125 هزار تومان

جمهور

نویسنده : فواد روحانی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : اااااااااا

سال نشر : 1355

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 45 هزار تومان

چشمهایش

نویسنده : بزرگ علوی

ترجمه : اااااااااا

ناشر : امیر کبیر

سال نشر : 1357

توضیحات : اااااااااا

 

قیمت : 10 هزار تومان

تشنگی و گشنگی

نویسنده : اوژن یونسکو

ترجمه : جلال آل احمد - منوچهر هزارخانی

ناشر : امیر کبیر

سال نشر : 1346

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 10 هزار تومان

کلیات دیوان حکیم نظامی گنجه ای

نویسنده : اااااااااا

ترجمه : اااااااااا

ناشر : امیر کبیر

سال نشر : 1344

توضیحات : اااااااااا

قیمت : 40 هزار تومان

کتابخانه

دیجیتالی

اختر

تلفن سفارش کتاب: 09387606987
کتاب های شخصی

شما را خریداریم

تلفن تماس : 09387606987

کتابخانه

دیجیتالی

اختر

تلفن سفارش کتاب: 09387606987
کتاب های شخصی

شما را خریداریم

تلفن تماس : 09387606987

کتابخانه

دیجیتالی

اختر

تلفن سفارش کتاب: 09387606987
کتاب های شخصی

شما را خریداریم

تلفن تماس : 09387606987 

کتابخانه

دیجیتالی

اختر

تلفن سفارش کتاب: 09387606987
کتاب های شخصی

شما را خریداریم

تلفن تماس : 09387606987

کتابخانه

دیجیتالی

اختر

تلفن سفارش کتاب: 09387606987
کتاب های شخصی

شما را خریداریم

تلفن تماس : 09387606987

کتابخانه

دیجیتالی

اختر

تلفن سفارش کتاب: 09387606987
کتاب های شخصی

شما را خریداریم

تلفن تماس : 09387606987

کتابخانه

دیجیتالی

اختر

تلفن سفارش کتاب: 09387606987
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه شماره
www.akhtar.ir akhtar website bookstore www.akhtar.ir akhtar website bookstore www.akhtar.ir akhtar website bookstore www.akhtar.ir akhtar website bookstore
کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر کتابفروشی اینترنتی اختر